Gerr-naidheachdan...

D tha dol?

Thoir sil air na tachartasan as fherr an Dun ideann. A bharrachd air seo, faigh a-mach c na tachartasan cunbhalach a bhios ann air feadh a' bhaile mhir.

Tha mran de na tachartasan ann an Dn ideann freagarrach do dhaoine le Ghidhlig agus as a h-aonais (U). Bidh inneal eadar-theangachaidh ri fhaighinn aig cuid (st).

Bidh tachartasan ann, aig am bi beagan susbaint tron a' Ghidhlig a-mhin (g), agus bidh cuid eile far a bheil a mhr-chuid air neo an tachartas gu lir tro mheadhan na Gidhlig.

Gus ur cuirm a chur am follais air DunEideann.net, cuiribh na mion-phuingean thugainn.