Gerr-naidheachdan...

Fios thugainn

post-d: fios@DunEideann.net*

fn: 0131 228 5035

seladh: Oifis na Coimhearsnachd, 137 Srid Dhun-Deagh, Dn ideann EH11 1BG.

*Airson ceistean a thaobh ionnsachaidh, nach cuir sibh post-d gu ionnsachadh@DunEideann.net, agus, a thaobh nan sgoiltean, gu parents@DunEideann.net. Ma tha fios agaibh air tachartasan no ma tha sibh airson pios beag a chur thugainn, faicibh na leanas.

Na tachartais agus na posan agaibh

Nach cuiribh sibh thugainn naidheachd air tachrtas sam bith a tha ceangailte ris a' Ghidhlig.

A bharrachd air sin, cuiridh sinn filte mr air ur cuid sgriobhaidh, dealbhan agus ealain eile a th' agaibh. Meraichidh sinn air ge be air bith a chuireas sibh, agus nochdaidh an fheadhainn as fherr air a\n lrach-lin seo.