Gerr-naidheachdan...

Sgoiltean Gidhlig

Mas e sgeul-rin gu math domhair fhathast a th' ann am fear de roghainnean as fherr a thaobh foghlaim ann an Dn ideann, chan fhada a mhaireas sin.

smart Gaelic school 
                  children interactTha uimhir de phrantan a tha sor mheudachadh a' faighinn a-mach na buannachdan ana-mhra a bheir foghlam tro mheadhan a' Ghidhlig thuca. Am measg na buannachdan seo, tha builean coileanaidh cosmhail ri feadhainn aig sr-bhuidheann sam bith na dthcha.

Agus, chan e sin an t-iomlan. Tro dh-chnanachas, agus tro raon aibhseach de cothroman cultarach, thid clann a dh'ionnsachas tro mheadhan a' Ghidhlig air adhart air iteig, gu snraichte a thaobh dearbh-aithne chultarach agus a thaobh fin-mhisneachd. Bho aois g, gheibh mran sgilean airidh air farmad air rd-rlar, anns na h-ealain agus roinnean eile.

An rud as fherr, se gur ann an asgaidh agus gur ann ri fhaotainn dha a h-uile duine a tha foghlam tho mheadhan a' Gidhlig. Tha e ruigsinneach feadh a' phromh bhaile air sgth busaichean a bheir a' chlann gu sgoil agus sgoil. (Tha an taic a bheir Comhairlaichean mu thimcheall beagan eadar-dhealaichte.)

Se na sgoiltean: Bunsgoil Crois na Cse (Tollcross Primary), aig a bheil foghlam tro mheadhan a' Bheurla a bharrachd air foghlam tro mheadhan a' Gidhlig (o chionn 1988); agus rdsgoil Sheumais Gilleasbaig, far an did cuspairean ionnsachadh tro Ghidhlig.