Gerr-naidheachdan...

Sil nas fhaisge

Is Sil nas fhaisge an t-ite far am faigh thu na naidheachdan agus na sgeulachdan as ire air an t-soaghal Gidhlig innsgineach is sporsail ann an Dn-ideann. 'Se raon den lraich seo a tha a' fs, glidhte airson an fheadhainn a tha ag iarriadh tuilleadh lorg a-mach.

Cite am faigh thu Gidhlig ann an Dn ideann? C na Gidheil an Dn ideann? C tha a' danamh d gus an soirbhich an t-soaghal Gidhlig ann an Dn-ideann? D am pirt a tha an igridh a' gabhail?

Gheibhear cuid de na freagairtean sna naidheachdan is duileagan eile. Ach, is seo an t-ite agaibhse cuideachd. Mas urrainn dhuibh na ceistean seo agus ceistean eile fhreagairt, no mas urrainn dhuibh pios naidheachd no artaigil a chur ris, nach cuir sibh thugainn e.