Cel, Ealain is Cultar

Fad na bliadhna, bidh cuirmean-ciil, ealain, agus cultar ann 's iad ag amais air deifir dhaoine a' lorg. Ge be d tha thu a 'lorg, tha e coltach gun faigh thu an seo e. Bidh amannan nam Fisean gu snraichte bethail faic Fisean Dhn-ideann air ghleus Ghidhlig.

Gus clr gach rud a tha ann gu lir fhaighinn, faicibh am mosachan tachartais againn.

Clr Tachartais

Ceann L/Uair Tachartas ite/Fios bho
Dihaoine 8mh Faoilleach
8.30 f. - anmoch
Cathal McConnellBothan le Cathal McConnell
A' chiad 'Bhothan' de 2010, le Cathal McConnell (Boys of the Lough) agus a chrdean. Filte romhaibh uile!
(G)
3
The Outhouse, 12a Broughton Street Lane, EH1 3LY. Upstairs bar.
Fios bho 0131 557 6668
Dihaoine 15mh Faoilleach
7.30 f.
The Jury's Inn EdinburghIomairt Cnain Dhn ideann
A public information meeting to establish the Edinburgh Gaelic Forum

. The forum is to be a group of leading stakeholders in Gaelic Edinburgh who will take forward this langauge initiative led by Comunn na Gidhlig that has been successful in reinvigoraging Gaelic in other major centres.
The Jurys Inn, 43 Jeffrey Street EH1 1DH.
Contact 07906 318561.
Dimairt 19mh Faoilleach
1.00 f.
a lunch dishGaelic Lunch Club
Cothrom do luchd na Gidhlig anns a bhaile a thighinn cmhla co-dhi aon uair sa mhios airson biadh is conaltradh agus cmhradh/deasbad a bhith aca le fear no t a tha iomraiteach ann an saoghal na Gidhlig.

Le cuideachadh bho Taic Freumhan Coimhearsnachd.
(G)
10 for two courses, glass of wine, and coffee.
Mount Royal Hotel, 53 Princes St.
Contact: 07906 318561

(u) freagarrach do dhaoine le Ghidhlig agus as a h-aonais, (st) bidh inneal eadar-theangachaidh ri fhaighinn, (g) beagan susbaint tron a' Ghidhlig a-mhin, (G) a mhr-chuid neo an tachartas gu lir tro mheadhan na Gidhlig.